Nhà máy điện tử BYD Việt Nam – KCN Phú Hà – Phú Thọ

Tên Dự Án: Nhà máy điện tử BYD Việt Nam – KCN Phú Hà – Phú Thọ

Nhà máy điện tử BYD Việt Nam - KCN Phú Hà - Phú Thọ