Nhà máy Hoa Lợi Đạt – Quảng Ninh

Tên dự án: Nhà máy Hoa Lợi Đạt – Quảng Ninh