Thi công lắp đặt cửa kính chống cháy tại công trình Leadvisors Tower

Hình ảnh thi công lắp đặt cửa kính chống cháy của Thành Tiến tại công trình Leadvisors Tower